Natuureiland Texel 2019

Home > Waddenzeedijk Texel > Actueel > Natuureiland Texel 2019

Natuureiland Texel 2019

Planning werkzaamheden flinke puzzel

AANDACHT VOOR NATUUR BIJ DIJKVERSTERKING

Vanaf de TESO-boot is al goed te zien dat de aanblik van Texel is veranderd. Ter hoogte van de Prins Hendrikpolder waaien blonde duinen. Duinen aan de oostkant? Inderdaad. In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wordt de kust daar op een bijzondere manier versterkt: met een zandige dijk en een kwelder- en duingebied. Daarvoor was maar liefst vijf miljoen kubieke meter zand nodig.

In 2017 startte HHNK met het versterken van de Texelse dijk over een lengte van 18 kilometer en de bouw van drie gemalen. Grote uitdaging daarbij was om de overlast voor mens en natuur zoveel mogelijk te beperken. De dijk grenst immers aan een van de belangrijkste natuurgebieden van Nederland, de Waddenzee. De planning was een flinke puzzel. Er moest rekening worden gehouden met het broed- en trekvogelseizoen en met het stormseizoen. In overleg met verschillende natuurorganisaties is het werk dusdanig ingedeeld, dat de soorten in het gebied zo min mogelijk werden verstoord en de mogelijkheid hadden uit te wijken.

Prins Hendrikzanddijk: Texel veilig met nieuwe natuur

Een bijzonder deelproject van de dijkversterking is de drie kilometer lange Prins Hendrikdijk. Door deze aan de buitenkant met zand te versterken, ontstaat 200 hectare nieuwe natuur. Daarmee dienen we twee doelen: waterveiligheid en natuurontwikkeling. Door buitendijks te versterken wordt landbouwgrond gespaard en een dynamisch zandig gebied aangelegd met een geleidelijke overgang tussen eiland en Waddenzee. De nieuwe buitendijkse natuur is een gebied met schorren, slikken en zandplaten. Dit gebied zorgt er niet alleen voor dat de zeewering de komende decennia weer aan de wettelijke eisen voldoet, maar biedt ook rust en ruimte aan allerlei wadvogels, zoals de eider, kluut, bontbekplevier, strandplevier, scholekster, bergeend en kanoet. Dat is geen overbodige luxe, want sommige van deze vogelsoorten hebben het moeilijk. Vooral voor strandbroeders is het steeds lastiger om een rustig plekje te vinden om ongestoord op hun eieren te zitten en hun jongen te verzorgen. Die rust is misschien wel het allerbelangrijkst voor de succesvolle ontwikkeling van nieuwe natuur. Dit gebied is daarom wel te bewonderen vanaf uitzichtpunten, maar niet toegankelijk voor wandelaars en badgasten. Op die manier krijgen kwetsbare én minder kwetsbare soorten de kans om te rusten, te broeden en voedsel te zoeken.

Zorgen om broedende grote sterns

In 2018 is het werk aan de dijk bij natuurgebied De Schorren pas na het broedseizoen van de lepelaar gestart. Ongeveer op dezelfde hoogte binnendijks ligt vogelgebied Utopia en ook daar is het broedseizoen afgewacht, zodat op andere plaatsen, zoals het Wagejot het werk aan de dijk wel kon doorgaan. De grote stern, die normaal gesproken in het Wagejot broedt, kon nu in Utopia terecht. Toch was er bezorgdheid over het aantal broedparen grote sterns op Texel. Vogelliefhebbers stapten naar de rechter om de verleende ontheffing voor de dijkaanpassing bij het Wagejot aan te vechten. Uiteindelijk bleek uit tellingen dat de nestelende en broedende grote sterns niet gevoelig waren voor de machines op de dijk. Er werden ongeveer 2800 jongen geteld.

Ecologisch werkprotocol

Er is een ecologisch werkprotocol opgesteld voor de dijkversterking en bouw van de gemalen. Hierin zijn een mitigatiepuzzel en voorschriften opgenomen waarin is vastgelegd hoe gewerkt moet worden om soorten te weren of tijdelijk te verplaatsen. Er worden bijvoorbeeld paddenschermen geplaatst, zodat padden niet in de trekkersporen komen poedelen. Het gras wordt kort gehouden om te voorkomen dat muizen en andere dieren zich schuil houden in het hoge gras. Riet wordt gemaaid zodat vogels niet te dicht bij de werkzaamheden nestelen. Bij de bouw van de gemalen is het nog een hele kunst geweest om te dat vogels gingen nestelen: ze blijken zich niets aan te trekken van de lawaaiige machines! Alleen met wapperend gevaarlint konden ze op afstand worden gehouden. Van bijzondere plantensoorten, zoals orchideeën, zijn vooraf de gps-coördinaten vastgelegd, waarna ze werden verplaatst en na de werkzaamheden weer werden teruggezet.

Paadjes over de dijk naar het wad

Vanaf de dijk is de Waddenzee prachtig om naar te kijken. Onderdeel van de dijkversterking is een strook van grote stortstenen die aan de wadkant voor de dijk wordt gelegd waar je niet eenvoudig overheen kan lopen. Om ervoor te zorgen dat natuurexcursies wel het wad kunnen bereiken, worden paadjes door de stortsteenbermen gelegd.

KOM KIJKEN!

De werkzaamheden zijn op diverse manieren te volgen. Van Pasen t/m de herfstvakantie zijn elke dinsdagavond en zaterdagochtend rondleidingen met uitleg over de dijkversterking. Aanmelden kan via www.hhnkrondleidingen.nl/waddenzeedijk