Welke impact heeft de versterking op de natuur van Texel en de Waddenzee?

Home > Waddenzeedijk Texel > Meest gestelde vragen > Natuur > Welke impact heeft de versterking op de natuur van Texel en de Waddenzee?

Welke impact heeft de versterking op de natuur van Texel en de Waddenzee?

Op Texel zijn meerdere beschermde natuurgebieden en beschermde plant- en diersoorten aanwezig. De natuurgebieden betreffen de Waddenzee en de Schorren en de binnendijks gelegen natuurgebieden, zoals Wagejot, Ottersaat en Ceres. Bij beschermde soorten kan gedacht worden aan broedvogels, Noordse woelmuis, orchideeën, rugstreeppad en zeehonden.

Het voorgenomen plan voor de dijkversterking is dusdanig geoptimaliseerd dat het ruimtebeslag in de beschermde gebieden niet of zeer gering plaatsvindt. Daarnaast zijn de effecten op deze gebieden en de plant- en diersoorten die hier voorkomen voor de uitvoering in beeld gebracht. Gedacht moet worden aan effecten door geluid, licht en beweging. Het geheel voorkomen van de effecten en hinder is niet te voorkomen, maar door het nemen van maatregelen wordt de hinder zo veel mogelijk beperkt. Een voorbeeld van zo'n maatregel is het verbod om aan alle secties tegelijk te werken, zodat onder andere vogels altijd een plek hebben om te broeden of eten te vinden. Andere voorbeelden zijn het vangen en verplaatsen van rugstreeppadden, voorafgaand aan de werkzaamheden of het gras kort maaien zodat de Noordse woelmuis niet in het werkgebied gaat zitten.